Việt Nam cần nói đi đôi với làm trong phòng chống quấy rối tình dục

Luật Lao động sửa đổi của Việt Nam bao gồm một số điều khoản tích cực và quan trọng, trong đó có định nghĩa về hành vi quấy rối tình dục. Những thay đổi này đã được Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2019. Đây là lần đầu tiên hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được định nghĩa rõ ràng trong Luật Lao động của Việt Nam, cho thấy đây là một bước tiến quan trọng.

Luật Lao động sửa đổi cũng đưa ra những thay đổi tích cực khác nhằm trao quyền cho phụ nữ trong môi trường làm việc, cho phép họ tiếp cận công việc dưới bất kỳ hình thức nào thông qua việc loại bỏ danh sách các nghề mà phụ nữ thường bị loại trừ.

Đọc tiếp…