Việt Nam ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm xây dựng môi trường trực tuyến an toàn, lành mạnh.

Bộ quy tắc ứng xử hướng tới các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam, được xây dựng nhằm đảm bảo quyền tự do dân sự, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử giữa các nhà cung cấp dịch vụ trong nước và nước ngoài, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

Đọc tiếp…