Ra mắt Sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam

Sáng kiến chuyển đổi năng lượng Việt Nam (VIET) đã chính thức ra mắt tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 9. Được thành lập vào cuối năm 2018, VIET là một tổ chức nghiên cứu độc lập với các hoạt động nghiên cứu liên quan đến việc chuyển dịch hệ thống năng lượng quốc gia.

Hoạt động chính của VIET là tổ chức các buổi trao đổi giữa các nhà nghiên cứu và các nhà lập chính sách đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế năng lượng và bảo vệ khí hậu nhằm đưa ra các quyết định chính sách phù hợp cho phát triển năng lượng của đất nước.

Đọc tiếp…