Diễn đàn cấp cao CNTT-TT: thành lập liên minh chuyển đổi số