Khai trương Văn phòng sức khỏe toàn cầu tại Việt Nam

Ngày 16/12 tại Hà Nội, Văn phòng Sức khoẻ Toàn cầu Việt Nam (GHO) đã được Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khai trương nhằm tăng cường vai trò của Việt Nam trong lĩnh vực y tế khu vực và toàn cầu.

GHO sẽ điều phối tất cả các vấn đề về sức khoẻ mang tính khu vực và toàn cầu trên tất cả các đơn vị chính phủ, bao gồm cả trong và ngoài Bộ Y tế, đồng thời vận động và tham mưu các chính sách, xu hướng và các vấn đề sức khỏe toàn cầu.

Đọc tiếp…