Việt Nam được hỗ trợ trong canh tác lúa gạo

Việt Nam đang được hỗ trợ áp dụng công nghệ cảm biến từ xa trong sản xuất lúa gạo.

Giai đoạn 3 của dự án ‘Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm nông nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi’ (RIICE) đã được khởi động tại Hà Nội vào ngày 13/11. Dự án do Thụy Sĩ tài trợ sẽ hỗ trợ sử dụng dữ liệu vệ tinh để giám sát hoạt động sản xuất lúa gạo và bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam đến hết tháng 6 năm 2021.

RIICE là một chương trình hợp tác công tư được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) nhằm hỗ trợ các hệ thống bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân sản xuất nhỏ thông qua việc sử dụng công nghệ.

Đọc tiếp…