Việt Nam lấy ý kiến xây dựng Rà soát quốc gia tự nguyện về SDG

Ngày 24/3/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Rà soát quốc gia tự nguyện (VNR) về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Việt Nam năm 2023.

Việt Nam đã tiến hành Rà soát quốc gia tự nguyện lần đầu tiên vào năm 2018. VNR được xem là một cơ chế để các quốc gia theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Việt Nam tiếp tục đăng ký trình bày VNR lần thứ 2 cùng với 41 quốc gia khác.

Đọc tiếp…