Việt Nam xây dựng chiến lược quốc gia mới về bình đẳng giới

Hơn 80 chuyên gia từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế, và các học viện đã tham dự hội thảo “Khởi động rà soát việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” tại Hà Nội vào ngày 6/12 .

Việt Nam là một trong những quốc gia có cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và Chương trình nghị sự phát triển bền vững SDGs.

Đọc tiếp…