Việt Nam đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn bệnh sốt rét vào năm 2030

Việt Nam đã xây dựng chiến lược đến năm 2025 sẽ loại trừ sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmpdium falciparum và định hướng đến năm 2030 toàn bộ sốt rét do nhiễm các loại ký sinh trùng khác đều được loại trừ, theo khuyến cáo từ  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bộ Y tế xác định chiến lược phòng, chống và loại trừ sốt rét gồm 3 giai đoạn: giai đoạn phòng, chống sốt rét, giai đoạn loại trừ sốt rét và giai đoạn đề phòng sốt rét quay trở lại. 

Theo lộ trình, đến năm 2020, cả nước sẽ còn 9 địa phương ở giai đoạn phòng, chống sốt rét, 26 địa phương ở giai đoạn loại trừ sốt rét và 28 địa phương ở giai đoạn đề phòng sốt rét quay trở lại; đến năm 2025 không còn địa phương nào còn ở giai đoạn phòng, chống sốt rét, 8 địa phương ở giai đoạn loại trừ sốt rét và 55 địa phương ở giai đoạn đề phòng sốt rét quay trở lại.

Đọc tiếp…