Việt Nam đóng góp tích cực vào hợp tác môi trường ASEAN

Việt Nam sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Nhóm Công tác ASEAN về Biến đổi Khí hậu (AWGCC), cũng như tiếp tục vai trò điều phối thực hiện các hoạt động liên quan vào năm 2021, theo Theo Văn phòng Tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường của Việt Nam (Văn phòng ASOEN Việt Nam).

Năm nay, trong khuôn khổ hợp tác ASOEN, Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, dữ liệu và kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò là nước chủ nhà của Hội nghị AWGCC lần thứ 11, tổ chức Giải thưởng Thành phố bền vững về môi trường ASEAN (ESC) lần thứ 5,  tổ chức trao Chứng nhận thành phố tiềm năng bền vững về môi trường lần thứ tư.

Đọc tiếp…