Đất ngập nước của Việt Nam đang bị đe dọa

Đất ngập nước ở Việt Nam đang bị đe dọa bởi các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người. Đất ngập nước đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước và là một nguồn thu nhập chính cho cộng đồng địa phương. Với tổng diện tích gần 12 triệu ha, chiếm 37% tổng diện tích đất của đất nước, đất ngập nước mang lại lợi ích cho tất cả các thành phần kinh tế.

Đọc tiếp

Phóng viên VNS