Việt Nam cần xem xét lại hệ thống thuế

Theo báo cáo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố Báo cáo Công bằng thuế Việt Nam của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) , tỷ trọng thuế gián thu ở  Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới trong khi đó tỷ trọng thuế trực tiếp sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ hơn,

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS