Việt Nam thí điểm trao đổi thương mại các-bon từ năm 2025

Việt Nam có kế hoạch thiết lập và thí điểm trao đổi thương mại các-bon từ năm 2025, theo nghị định mới của Chính phủ về phát thải khí nhà kính (KNK) và bảo vệ tầng ozon. Nghị định này quy định một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và vạch ra lộ trình hình thành và phát triển thị trường các-bon trong nước.

Tín chỉ các-bon là một giấy phép hoặc tín chỉ có thể kinh doanh cho phép chủ sở hữu tín chỉ quyền phát thải 1 tấn carbon dioxide hoặc khối lượng của một loại khí nhà kính khác tương đương với 1 tấn carbon dioxide – về cơ bản đây là một hình thức để bù đắp lượng phát thải cho một số công ty có lượng phát thải lớn.

Từ nay đến cuối năm 2027, Việt Nam sẽ xây dựng các quy định về quản lý tín chỉ carbon, trao đổi hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ các-bon, và hoạt động của sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

Đọc tiếp…