Việt Nam cần chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai