Ra mắt bản đồ cơ hội đầu tư SDG Việt Nam

UNDP tại Việt Nam đã ra mắt Bản đồ cơ hội đầu tư hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) tại Việt Nam, bao gồm 14 cơ hội đầu tư góp phần vào một Việt Nam bền vững và toàn diện hơn.

Bản đồ này nhằm đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư quốc tế và trong nước đối với hoạt động đầu tư bền vững có thể góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời mang lại khả năng phục hồi trước những cú sốc như đại dịch COVID-19.

Đọc tiếp…