Việt Nam tham gia Công cụ Bảo hiểm Rủi ro Thiên tai Đông Nam Á

Bộ Tài chính, được sự uỷ quyền của Chính phủ, đã ký Biên bản ghi nhớ để trở thành thành viên thứ tám của Công cụ Bảo hiểm Rủi ro Thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF). SEADRIF là một nền tảng hợp tác khu vực của các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASEAN+3) nhằm tăng cường năng lực tự cường tài chính đối với rủi ro thiên tai và khí hậu trong khu vực.

Với tư cách là thành viên SEADRIF, Việt Nam sẽ cùng với các nước thành viên thiết kế và phát triển các sản phẩm và dịch vụ nhằm giải quyết thách thức quốc gia về tài chính liên quan tới các rủi ro thiên tai.

Đọc tiếp…