Việt Nam ban hành chiến lược quốc gia mới về bình đẳng giới

Việt Nam đặt mục tiêu có 60% phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương các cấp vào năm 2025 và 75% vào năm 2030. Mục tiêu này được đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-30 vừa được Chính phủ thông qua.

Chiến lược cũng đề ra một số mục tiêu mới để Việt Nam đạt được tiến bộ hơn nữa về bình đẳng giới trong các lĩnh vực khác nhau và hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào năm 2030.

Đọc tiếp…