Việt Nam cần có luật để ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em

Việt Nam vẫn thiếu các cơ chế để ngăn chặn lạm dụng trẻ em dưới nhiều hình thức và hỗ trợ nạn nhân trẻ em. Hiện việc lạm dụng trẻ em vẫn được xử lý theo từng trường hợp cụ thể và các nỗ lực sửa đổi các văn bản pháp lý để sửa các quy định lỗi thời và các sơ hở gần như không nhận được sự quan tâm đúng mức.

Đọc tiếp

Phóng viên VNS