Việt Nam xem xét thành lập trung tâm năng lượng tái tạo để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập một trung tâm năng lượng tái tạo. Trung tâm sẽ cải thiện đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm pháp lý và quản trị quốc gia trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông báo của Chính phủ đưa ra hôm qua (14/2) nêu rõ cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tính cấp bách của việc thực hiện các cam kết tại COP 26, gắn với việc thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và hợp tác với các đối tác chiến lược của Việt Nam nhằm thu hút thêm nguồn lực , đặc biệt là về tài chính, công nghệ, trình độ quản trị và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ khôi phục và phát triển kinh tế, thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp…