Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo thực thi pháp luật cho kiểm lâm Việt Nam

Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và Cục Kiểm lâm Việt Nam cùng nhau xây dựng một chương trình đào tạo, tập huấn chuẩn hóa về mảng thực thi pháp luật cho kiểm lâm Việt Nam.

Nội dung hợp tác bao gồm xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chương trình, tài liệu; triển khai thí điểm đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm; tổ chức các khóa tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành lâm nghiệp.

Đọc tiếp…