Dấu ấn IFAD ở tỉnh cực bắc Hà Giang

Hà Giang là tỉnh miền núi nghèo, thuần nông, nằm ở cực bắc của Việt Nam. Từ năm 1998 đến nay, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) đã tài trợ hơn 45 triệu USD cho tỉnh thực hiện ba chương trình, dự án. Việc lựa chọn một tỉnh nghèo, thuần nông để hỗ trợ thể hiện đúng chiến lược đầu tư của IFAD. Các chương trình, dự án có mục tiêu, hoạt động phù hợp điều kiện thực tế trong từng giai đoạn là động lực lớn giúp Hà Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao năng lực, dân trí.

Đọc tiếp…

Khánh Toàn