Phát triển sinh kế bền vững để người dân gắn bó với rừng

Ngày 24/12 đã diễn ra hội thảo trực tuyến về sự cần thiết của việc phát triển sinh kế bền vững cho người dân sống tại các vùng đệm của một số khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia nhằm bảo tồn rừng.

Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp cho biết cần thúc đẩy các mô hình phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm. Mặt khác, cần lồng ghép các chương trình như xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để hỗ trợ vùng đệm.

Đọc tiếp…

Vũ Văn