Phát triển rừng bền vững để thúc đẩy kinh tế cho cộng đồng dân tộc thiểu số

Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ 100% các nhóm dân tộc thiểu số.

[…] Trong giai đoạn 2014-2016, có khoảng 3,3 triệu người đã thoát nghèo và bốn triệu việc làm mới được tạo ra vào năm 2014. Mỗi năm, cả nước có 1,5 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS