Mục tiêu bền vững cho tiêu thụ nông sản

Việc tiêu thụ nông sản sẽ theo hướng đa dạng và bền vững, theo đề án mới được phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án sẽ xây dựng cơ chế ràng buộc, gắn kết các chủ thể chính trong kênh tiêu thụ nông sản và có chính sách hỗ trợ khuyến khích các bên tham gia liên kết hữu cơ từ cung ứng nguyên liệu, sản xuất đến tiêu thụ nông sản.

Đọc tiếp…