Tro và xỉ thừa ở các nhà máy nhiệt điện vẫn chưa được xử lý

Việt Nam có 20 nhà máy nhiệt điện than, hàng năm thải ra 15,7 triệu tấn tro, xỉ và thạch cao.

[…]Tuy nhiên, chỉ có một lượng nhỏ trong số này được tái sử dụng. 

Đọc tiếp …

 

Phóng viên VietnamNet