Các chính sách hỗ trợ tạo đòn bẩy để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Việc thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-20 tại các tỉnh vùng biên như Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai đã chứng tỏ hiệu quả của các chính sách hỗ trợ, đầu tư của Chính phủ nhằm giảm nghèo và tiếp cận Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ, còn chồng chéo giữa các bộ, cơ quan, địa phương. Các thủ tục hành chính cần được đơn giản hóa, giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đọc tiếp…