Sinh viên đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề toàn cầu

Sinh viên đến từ các trường đại học công nghệ kỹ thuật tại Việt Nam đã phát triển các dự án sáng tạo theo mô hình Dự án Kỹ thuật Phục vụ Cộng đồng (EPICS) để đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề trong đời sống, bao gồm hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương, tính bền vững, năng suất nông nghiệp, tái chế nhựa, giảm phát thải CO2 và năng lượng xanh.

Đọc tiếp…