Cần có hành động quyết liệt hơn nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành nuôi trồng thủy sản

Ngày 20/10 tại thành phố Đà Nẵng, các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã tập trung tại Hội thảo quốc gia để thảo luận về các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa đại dương từ hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Hội thảo đã trình bày báo cáo chi tiết về ô nhiễm môi trường tại 11 khu bảo tồn biển, cung cấp số liệu thống kê quan trọng để định hướng các hoạt động giảm ô nhiễm nhựa trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, các chuyên gia đã tư vấn cho Tổng cục Thủy sản xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương trên toàn quốc về quản lý rác thải nhựa, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể với lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản, tổ chức diễn đàn hàng năm chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên có liên quan, tập huấn và đẩy mạnh truyền thông trong lĩnh vực này.

Đọc tiếp…