Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo đó, Thông tư 03 bổ sung một số quy định về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, đối với người không cư trú. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/5/2019.

Đọc tiếp…