Điều tra thu thập thông tin kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số

Tổng cục Thống kê cho biết, từ ngày 1/10 sẽ tiến hành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Mục đích của điều tra nhằm biên soạn các chỉ tiêu thống kê  về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

Số liệu thống kê còn dùng làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Đọc tiếp…