Hội thảo về Chương trình hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam

Ngày 17/7 tại Hà Nội, Tổng Cục Môi trường Việt Nam (VEA) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình hợp tác hành động quốc gia về nhựa cho Việt Nam.

Chương trình đối tác dựa trên 3 trụ cột chính của hợp tác công-tư; phân tích dữ liệu; đầu tư chiến lược về cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, và xây dựng chính sách.

Đọc tiếp…