ROK hỗ trợ Việt Nam cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo

Thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện Dự án “Cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo ở Đồng bằng sông Hồng” đã được ký kết giữa đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc (KRC) tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 7.

Dự án sẽ được thực hiện tại tỉnh Thái Bình từ năm 2019-2023, với mục tiêu tăng thu nhập cho người dân thông qua việc cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo và nâng cao năng lực canh tác ở đồng bằng sông Hồng; và thúc đẩy hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp bằng cách áp dụng các công nghệ canh tác.

Đọc tiếp…