Quốc hội: Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi nhấn mạnh vấn đề tái chế

Nguyên tắc “coi chất thải là tài nguyên” được đề cập trong Dự thảo luật Bảo vệ môi trường được trình bày tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 4 đã được làm rõ, nhấn mạnh đến việc tái chế và tái sử dụng.

Theo dự thảo luật, nếu hộ gia đình, cá nhân phân loại rác tại nguồn thì không phải trả phí để thu gom xử lý đối với rác có thể tái chế. Nếu họ không phân loại hoặc phân loại sai, họ sẽ phải trả phí cho tất cả các loại rác thải bao gồm rác có thể tái chế, rác thải thực phẩm, và một số loại rác thải khác.

Dự thảo luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi dự kiến sẽ được thảo luận tại Kỳ họp Quốc hội vào tháng 10/2020.

Đọc tiếp…