Báo cáo về tác động của dịch COVID-19 với các hộ gia đình, doanh nghiệp dễ bị tổn thương

Dịch COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ gia đình dễ bị tổn thương, đặc biệt là các hộ gia đình dân tộc thiểu số, hộ gia đình có lao động phi chính thức và người nhập cư, theo một báo cáo mới được công bố hôm nay (23/7) tại Hà Nội.

Báo cáo do UNDP Việt Nam, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện. Báo cáo cũng nêu bật những tác động về các mặt kinh tế, xã hội của dịch bệnh với các hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương ở Việt Nam, có xem xét đến các yếu tố về giới.

Đọc tiếp…