Đổi mới và “đổi ngôi”

35 năm đổi mới giúp Việt Nam từ một nước phải “chạy gạo” đầu thập niên 1980 trở thành nước có thu nhập trung bình, lọt tốp 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại quốc tế.

Trong cạnh tranh phát triển, có lẽ “Đổi mới – đổi ngôi” cũng là câu chuyện nhân – quả đương nhiên và đáng quan tâm. Trên bình diện toàn cầu, với quyết tâm tiếp tục đổi mới, cải cách mạnh mẽ, gần 100 triệu người Việt Nam mong muốn sẽ sớm có sự đổi ngôi để Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, thu nhập cao như mục tiêu đang hướng tới.

Đọc tiếp…

Nguyễn Văn Hùng