Việt Nam thúc đẩy phát triển đời sống tôn giáo tại các vùng dân tộc thiểu số sinh sống

Đảng và Nhà nước Việt Nam đang thực hiện chủ trương chiến lược đầu tư mạnh mẽ cho khu vực miền núi và biên giới, cải thiện đời sống của người dân, nhất là nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của họ.

Khu vực Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, là địa bàn quan trọng của cả nước về kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh.

Hệ thống tín ngưỡng đa tầng và các hoạt động tín ngưỡng của cá nhân, cộng đồng tạo nên nét văn hóa cộng đồng phong phú và đặc sắc cho khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, sự du nhập của các tôn giáo, tín ngưỡng mới vào cộng đồng đã làm đa dạng cơ cấu dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên, đồng thời cũng làm biến đổi, xáo trộn văn hóa cộng đồng và đời sống của người dân địa phương.

Đọc tiếp…