Đầu tư công tạo xương sống cho cơ sở hạ tầng

Với nền kinh tế đang dần phục hồi trở lại, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay, trong đó chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm nay và năm sau.

Hà Nội nằm trong số nhiều địa phương thể hiện quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng trước năm 2025.

Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (MTIP), với mục tiêu hàng đầu là “tiếp tục cơ cấu lại hiệu quả đầu tư công, giảm tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng vốn đầu tư phát triển để thu hút nhiều hơn đầu tư tư nhân và tạo ra những chuyển biến rõ nét trong phát triển cơ sở hạ tầng ”.

Đọc tiếp…