Nhiều tỉnh thành chưa đáp ứng được Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu

Tỉnh An Giang đang được hỗ trợ xây dựng dự thảo chi tiết và khả thi để thực hiện Hiệp định Paris về Thay đổi Khí hậu.

Chi tiết …

Phóng viên VNS