Phát triển thị trường tái chế chất thải rắn sinh hoạt

Việt Nam đã hình thành thị trường mua, bán chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) hoặc các sản phẩm tái chế từ CTRSH. Nhờ đó, tạo ra những giá trị kinh tế gia tăng từ nguyên liệu chính là CTRSH, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với CTRSH.

Trong những thập kỷ trước, chính sách quản lý CTRSH thường nhằm mục tiêu xử lý chất thải với chi phí thấp nhất, thể hiện qua phương án chôn lấp. Nhưng hiện nay, hoạt động quản lý CTRSH đang được thực hiện theo quy trình tổng hợp, tức là quản lý theo toàn bộ vòng đời chất thải từ khi phát sinh cho đến giai đoạn xử lý cuối cùng.

Đọc tiếp…

Khánh Huy