Thông tin chính thức: Mưa kéo dài và chất thải gây ra cá chết hàng loạt trên sông La Ngà