Dự án cải thiện tiếp cận giáo dục cho trẻ em miền núi

Hôm nay, ngày 25/4/2019, tại Ngôi nhà xanh Liên Hợp Quốc (Hà Nội) đã diễn ra lễ giới thiệu dự án nhằm giúp đỡ trẻ em gái, đặc biệt là các em ở vùng dân tộc thiểu số, tiếp cận với giáo dục.
Dự án “Chúng ta có thể” do Quỹ Malala UNESCO vì quyền học tập của trẻ em gái cấp vốn, tập trung vào bốn lĩnh vực chính, gồm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục cho trẻ em gái; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thông qua nâng cao nhận thức về bạo lực học đường trên cơ sở giới, củng cố năng lực giáo viên về tư vấn học đường có đáp ứng giới.