Dự án giúp Việt Nam xây dựng dữ liệu dân số có chất lượng để hoạch định và thực hiện chính sách

Ngày 5/5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt một dự án nhằm hỗ trợ các cơ quan của Việt Nam xây dựng và sử dụng dữ liệu dân số có chất lượng phục vụ xây dựng và triển khai các chính sách, chiến lược và chương trình phát triển kinh tế – xã hội.

Dự án VNM10P04, cũng nhằm hỗ trợ theo dõi tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), do Tổng cục Thống kê (GSO) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam phát động.

Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2026 với tổng kinh phí 1,9 triệu USD, sẽ hỗ trợ các cơ quan Việt Nam áp dụng các công nghệ và nền tảng truyền thông mới vào việc thu thập, phân tích, phổ biến và sử dụng dữ liệu dân số có chất lượng nhằm đảm bảo các chính sách, chiến lược và các chương trình dựa trên bằng chứng  nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Đọc tiếp…