Đề án nâng cao năng lực bảo vệ rừng được phê duyệt

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã phê duyệt Đề án 10 năm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Kiểm lâm. Đề án đặt mục tiêu giảm ít nhất 10 đến 15% số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp so với giai đoạn 2015-20, đặc biệt là phá rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và đốt rừng. Đề án cũng đặt ra các mục tiêu giảm cháy rừng và nâng cao năng lực cảnh báo cháy rừng, mất rừng.

Đọc tiếp…