Phê duyệt chương trình nhằm bảo vệ các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030”. Theo đó tới năm 2030, toàn bộ cán bộ dân số, nhân viên y tế và những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số sẽ được trang bị kiến thức về dân số – kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đọc tiếp…