Dành ưu tiên phát triển các vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều chương trình, dự án tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được xây dựng nhằm tạo bước đột phá trong việc thúc đẩy phát triển toàn diện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nơi đồng bào còn nghèo. Mục tiêu tổng quát của chương trình là khai thác tiềm năng vùng DTTS và miền núi, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đọc tiếp…