Công bố các ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN

Với vai trò là Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Việt Nam sẽ đề xuất các sáng kiến và ưu tiên nhằm tăng cường kết nối trong khu vực và đưa ASEAN trở thành khu vực tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới.

Năm nay, các nước thành viên ASEAN sẽ tiến hành rà soát giữa kỳ Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN đến năm 2025; xây dựng Chiến lược tổng thể của ASEAN trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; tiến hành nghiên cứu cơ sở về hệ thống quản lý văn bản quy phạm pháp luật và thúc đẩy các ưu tiên thuộc trụ cột kinh tế ASEAN do Việt Nam đề xuất.

Đọc tiếp….

VOV5