Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

Tại Quyết định số 362-QĐ/TTg ngày 3-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, nhằm sắp xếp hệ thống báo chí, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống các loại hình báo chí hiện nay. 

Đọc tiếp…