Cơ sở vật chất nghèo nàn cản trở việc thực hiện chương trình giáo dục mới

Chương trình giảng dạy mới cho tất cả các đối tượng ở cấp độ giáo dục tổng quát đã được công bố. Tuy nhiên, sự thành công vẫn sẽ phụ thuộc vào cơ sở vật chất của các trường.

Đọc tiếp …

Nam Lịch