Đối thoại chính sách về lao động trẻ em theo hướng minh bạch chuỗi cung ứng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MoLISA) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã tổ chức đối thoại chính sách tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/8, thảo luận về các tiêu chuẩn quốc tế về lao động trẻ em theo định hướng minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận về trách nhiệm của xã hội trong việc xóa bỏ lao động trẻ em, và các sáng kiến hướng tới các mô hình kinh doanh mà không có trẻ em làm việc.

Đọc tiếp…