Chính sách về chất thải rắn sinh hoạt còn nhiều bất cập

Lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại các thành phố lớn trên toàn quốc dự kiến sẽ tăng trung bình 10-16% một năm. Tuy nhiên, phương pháp xử lý chất thải phổ biến nhất ở Việt Nam là chôn lấp đã và đang không phù hợp với xu thế phát triển hiện đại và thân thiện với môi trường hiện nay.

Ngân sách nhà nước hạn chế cho việc xử lý CTRSH càng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng do không thể đáp ứng nhu cầu cao của người dân. Trong khi đó, các cơ chế, chính sách ưu đãi chưa đủ hấp dẫn và còn gây cản trở cho việc huy động nguồn lực xã hội trong lĩnh vực này.

Đọc tiếp…

Minh Hải